Regulamin Sklepu Internetowego

Polska Po Godzinach

1. Definicje

 1. E-Book – książka elektroniczna, udostępniana Klientowi w postaci pliku PDF w oparciu o Zamówienie 
 2. Sprzedawca – Tomasz Sawirski prowadzący bloga Polska Po Godzinach
 3. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego i zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcą pod adresem sklep.polskapogodzinach.pl
 9. Sklep internetowy – Serwis oraz zbiór wszelkich danych, informacji, treści, funkcjonalności oraz usług dostępnych za ich pomocą, znajdujących się pod adresem internetowym sklep.polskapogodzinach.pl pozwalający na składanie zamówień na dostępne Towary..
 10. Towary– produkty prezentowane lub oferowane w Sklepie Internetowym 
 11. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 12. Usługi – usługi prezentowane lub oferowane w Sklepie Internetowym. Postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów stosuje się odpowiednio do Usług.
 13. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób realizacji Zamówienia. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów wskazanych w treści Zamówienia, za cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu i sklepu internetowego

 1. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji asortymentu Sklepu. Sklep Internetowy służy umożliwieniu składania Zamówień przez Klientów i zawierania przez nich Umów ze Sprzedawcą
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz ze Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania z udostępnianych ich dodatkowych funkcjonalności. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz identyfikacji osoby Użytkownika.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa Chrome w wersji 58 lub nowszej, Edge w wersji 14 lub nowszej, Firefox w wersji 54 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, Opera w wersji 55 lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
  • zainstalowany program do odczytu plików formatu PDF.
 5. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim.
 7. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym

3. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym

 1. Zamówienia nie są realizowane w ramach działalności gospodarczej Sprzedawcy. Sprzedawca nie posiada statusu przedsiębiorcy.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Klient dokonuje wyboru Towaru i liczby sztuk tego Towaru, po czym zatwierdza swój wybór przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest liczba sztuk wybranych przez Klienta Towarów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego Zamówienia. Klient może dobierać w Koszyku kolejne Towary lub zwiększać albo zmniejszać liczbę ich sztuk.
 4. Po skompletowaniu wszystkich Towarów w Koszyku, Klient wskazuje metodę płatności, metodę dostawy oraz wskazuje adres dostawy. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego Koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany.
 5. Klient składa Zamówienie z poziomu Koszyka, po określeniu wszystkich parametrów określonych w pkt 3.4., a także użyciu przycisku „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”.
 6. Po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Klienta, wyświetlona zostaje podstrona Sklepu Internetowego obejmująca podsumowanie złożenia Zamówienia (tj. potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta). 
 7. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia, w osobnej wiadomości poczty elektronicznej wysłanej do Klienta, potwierdza przyjęcie tego Zamówienia. 
 8. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia obejmującego cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz koszty dostawy.

4. Płatność za zamówienia

 1. Klient może dokonać zapłaty kwot wynikających z Zamówienia w następujący sposób:
  • przelewem błyskawicznym
  • BLIKiem
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności elektronicznych jest Blue Media S.A.
 3. Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności całości ceny sprzedaży.

5. Licencja na użytkowanie produktów cyfrowych ,, E-book”

 1. Z dniem wysłania na adres e-mailowy Klienta linku do pobrania E-booka, Sprzedawca udziela Konsumentowi licencji na korzystanie z E-booka zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. W ramach licencji Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym,  chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  • zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 4. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.
 5. Sprzedawca dołożył wszelkich starań aby treść i informacje zawarte w E-Booku pokrywały się ze stanem rzeczywistym i były aktualne. Z czasem treści zawarte w E-booku mogą stracić na aktualności.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku korzystania E-booka.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem lub dokonującemu Zamówienia Usług bezpośrednio w związku z jego działalnością gospodarczą, jednak poza zawodowym charakterem działalności, wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego w publicznie dostępnych rejestrach, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie  w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres korespondencyjny sklep@polskapogodzinach.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zwrot ceny nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy Sprzedawca] wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed wykonaniem Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia, którego przedmiotem jest e-Book, do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego. W takim wypadku Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://sklep.polskapogodzinach.pl/polityka-prywatnosci.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca] nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za przypadki siły wyższej uznaje się w szczególności takie zdarzenia jak: strajk, wojna, stan nadzwyczajny, stan epidemii, powodzie, pożary, trąby powietrzne. Powyższe obejmuje zarówno przypadki siły wyższej występujące bezpośrednio po stronie Sprzedawcy], jak i dostawców, podwykonawców i innych współpracowników Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązania może zostać zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 maja 2022 roku. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie z ważnych powodów, takich jak w szczególności:
  • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu lub Sklepu internetowego;
  • zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiana w zakresie procedury zawierania Zamówienia;
  • zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
  • usprawnienie obsługi Klientów;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • inne ważne przyczyny wymagające zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: sklep@polskapogodzinach.pl.

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług (*): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 

Numer zamówienia: ______________________ 

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*): ______________________ 

Imię i nazwisko klienta(-ów): ___________________________________________ 

Adres klienta(-ów): ___________________________________________________ 

Data __________________________ 

Podpis klienta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________